تاریخ : سه شنبه 29 بهمن 1398
کد 84

نتایج مسابقات فوتسال اساتید

نتایج مسابقات فوتسال اساتید

نتایج مسابقات فوتسال اساتید
هفته بازی
هفته اول

تیم امور دانشجویان 5  -  تیم انتظامات 2

تیم  دانشکده فنی - علوم انسانی-تیم  دانشکده علوم پایه
تیم  دانشکده فنی - علوم انسانی-تیم  دانشکده کشاورزی
تیم انتظامات-تیم  دانشکده علوم پایه

 

 

هفته دوم تیم امور دانشجویان-تیم  دانشکده علوم پایه
تیم انتظامات-تیم  دانشکده کشاورزی
تیم  دانشکده علوم پایه-تیم  دانشکده کشاورزی
تیم امور دانشجویان-تیم  دانشکده فنی - علوم انسانی

 

 
هفته سوم تیم امور دانشجویان-تیم  دانشکده کشاورزی
تیم انتظامات-تیم  دانشکده فنی - علوم انسانی
تیم انتظامات-تیم  دانشکده علوم پایه
تیم  دانشکده فنی - علوم انسانی-تیم  دانشکده کشاورزی
تیم  دانشکده فنی - علوم انسانی-تیم  دانشکده علوم پایه