اوقات شرعی 
 
 
امروز : 95
ديروز : 109
ماه : 5641
 
  کمیته انضباتی دانشجویان
گزیده ای از آیین نامه انضباطی دانشجویان

دانشگاه به تحقیق مرکز علم و دانش و یکی از ارکان موثر در حرکت انقلاب و تنویر افکار مردم، محسوب می شود و اهمیت نقش دانشجویان به عنوان نخبگان نسل جوا در مراحل مختلف رشد و توسعه پایدار جامعه ، پیروزی انقلاب و تثبیت نظام انکار ناپذیر است. از این روی توجه به مسائل فرهنگی دانشگاه و صیانت از جایگاه و منزلت رفیع آن همواره مورد عنایت خاص بوده است.

 پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه و کمک به سالم نگه داشتن محیط های آموزشی و پژوهشی و تأمین حقوق عمومی دانشگاهیان از طریق ترغیب دانشجویان به حفظ کرامت دانشجویی و مقابله با بی نظمی، هنجارشکنی و نادیده گرفتن حقوق فردی و اجتماعی دیگران از اهمیت بسزایی برخوردار است .

بدیهی است توجه به شیوه های برخورد صحیح و عالمانه با تخلفات دانشجویی و رعایت تقوا در امر قضاوت و تصمیم گیری جزو اصول اساسی و خدشه ناپذیر تلقی می شود .

آیین نامه انضباطی دانشجویان در سال 1374 به تصویب شورای انقلاب فرهنگی رسید و شیوه نامه اجرایی آن در تیرماه سال 1388 به دانشگاههای سراسر کشور ابلاغ شد.

نمونه ای از تخلفات و تنبیهات پیش بینی شده به شرح ذیر است:

الف:رسیدگی به جرائم عمومی دانشجویان

ب:رسیدگی به تخلفات آموزشی و اداری از قبیل:

♦ تقلب در امتحان

♦ فرستادن شخص دیگر ی به جای خود در امتحان یا شرکت به جای دیگری در امتحان

♦ارتکاب هر فعلی که موجب اخلال یا وقفه یا مزاحمت در اجرای برنامه های دانشگاه یا خوابگاه شود.

♦ ایراد خسارت به اموال (اعم از اموال دانشجویی و اموال دانشگاه  

♦ عدم رعایت مقررات دانشگاه و خوابگاه   

ج:رسیدگی به تخلفات اخلاق از قبیل:

♦ عدم رعایت شئون دانشجویی

♦ تخلفات رایانه ای و الکترونیکی

♦استفاده از نوارهای ویدیوئی یا صوتی یا لوح های رایانه ای مستهجن یا مداخله در خرید و فروش، تکثیر، توزیع این گونه وسایل

♦ استعمال دخانیات در دانشگاه و اماکن وابسته

♦ داشتن رابطه نامشروع

♦ عدم رعایت پوشش اسلامی

و.....

گزیده ای از مقرارات و تنبیهات قابل اعمال توسط کمیته های انضباطی دانشجویان

کمیته انضباطی دانشجویان می تواند بر اساس شیوه نامه اجرائی و نوع تخلف یکی از تنبیهات ذیل را برای متخلفان در نظر بگیرد:

 - احضار و اخطار شفاهی

 - تذکر کتبی بدون درج در پرونده

 - اخطار کتبی بدون درج در پرونده

- تذکر کتبی و درج در پرونده

- توبیخ کتبی و درج در پرونده

-دادن نمره 25/. در درس یا امتحان مربوط

- محرومیت از تسهیلات رفاهی دانشگاه و یا تغییر درآن

- منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال بدون احتساب سنوات

- منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال با احتساب سنوات

- منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال بدون احتساب سنوات

- منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال با احتساب سنوات

- محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاههای کشور(تا5سال)  

نحوه اعتراض دانشجو به آرای صادره :

درمورد احکام اولیه می تواند حداکثر ظرف مدت 10روز از تاریخ ابلاغ حکم، اعتراض مستدل خود را به کمیته انضباطی تسلیم نماید.

توضیح :

تاریخ ابلاغ حکم، زمان رویت آن توسط دانشجو می باشد.