مدیریت تربیت بدنی
 

اعضاء شورای ورزش دانشگاه

 
نام و نام خانوادگی سمت / سمت در شورا عکس
دکتر محمد علی لطف الهی یقی رئيس  دانشگاه (رئیس شورا)
دکتر رسول دانشفراز معاون دانشجویی (نایب رئیس شورا)
دکتر بابک علی نژاد معاون اداری و مالی (عضو شورا)
حجت الاسلام علی صفر زاده معاون امور فرهنگی(عضو شورا) moavenat-150x150
دکتر مازیار فرزام رئیس دانشکده فنی و مهندسی (عضو شورا)
دکتر سولماز بابایی متخصصان تربیت بدنی (عضو شورا)
دکتر داریوش معرفت متخصصان تربیت بدنی (عضو شورا)
دکتر مرتضی فتاح پور مرندی مدیر تربیت بدنی مؤسسه ( دبیر شورا)
 
خانم آیلار نادری انجمن ورزشی دانشجویی (دختر)  
آقای سعید ساروج انجمن ورزشی دانشجویی (پسر)