دفتر معاونت دانشجویی

کارشناس معاونت دانشجویی و کمیسیون بررسی موارد خاص و کمیته انضباطی دانشگاه : آقای وحید تنومند
شماره تماس داخلی : 434
شماره مستقیم : 04137276065
آدرس : ساختمان ریاست - طبقه اول - دفتر معاونت دانشجویی