مدیریت تربیت بدنی
 

مدیران سابق اداره تربیت بدنی دانشگاه مراغه

مدیران سابق اداره تربیت بدنی دانشگاه مراغه
دکتر اسدالله کریمیبيژن ابدي

دکتر بیژن ابدی
دکتر  داریوش معرفت