تاریخ : شنبه 24 فروردين 1398
کد 75

سومین کارگاه آموزشی سامانه سجاد

سومین کارگاه آموزشی سامانه سجاد
سومین کارگاه آموزشی سامانه سجاد برای کارشناسان آموزش با حضور معاونت محترم دانشجویی و دبیر کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه برگزار شد.