تاریخ : دوشنبه 16 ارديبهشت 1398
کد 77

استاد نمونه سال98

انتخاب دکتر احمد اسمعلی رئیس محترم مرکز مشاوره و بهداشت دانشگاه مراغه به عنوان استاد نمونه دانشکده علوم انسانی
دکتر احمد اسمعلی رئیس محترم مرکز مشاوره و بهداشت دانشگاه مراغه به عنوان استاد نمونه دانشکده علوم انسانی انتخاب گردیدند.