تاریخ : دوشنبه 30 ارديبهشت 1398
کد 78

کارگاههای پیشگیری از اعتیاد

برگزاری کارگاههای پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی
برگزاری کارگاههای پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی و آموزش مهارتهای زندگی ویژه دانشجویان و کارکنان معاونت دنشجویی