ارتباط با ما

نشانی معاونت دانشجویی دانشگاه مراغه: ساختمان اداری - طبقه اول - دفتر معاونت دانشجویی
شماره تماس مستقیم 37276065-041
داخلی 434