کمیته انضباطی دانشجویان


 گزیده ای از آیين نامه انضباطي دانشجویان
 

دانشگاه به تحقيق مرکز علم و دانش و یکي از ارکان موثر در حرکت انقلاب و تنویر افکار مردم، محسوب
مي شود و اهميت نقش دانشجویان به عنوان نخبگان نسل جوان در مراحل مختلف رشد و توسعه پایدار جامعه،
پيروزی انقلاب و تثبيت نظام انکار ناپذیر است. از این روی توجه به مسائل فرهنگي دانشگاه و صيانت از جایگاه و
منزلت رفيع آن همواره مورد عنایت خاص بوده است.
پاسداری از جایگاه رفيع دانشگاه و کمک به سالم نگه داشتن محيط­های آموزشي و پژوهشي و تأمین
حقوق عمومي دانشگاهيان از طریق ترغيب دانشجویان به حفظ کرامت دانشجویي و مقابله با بي­نظمي، هنجارشکني و
نادیده گرفتن حقوق فردی و اجتماعي دیگران از اهميت بسزایي برخوردار است.
بدیهي است توجه به شيوه های برخورد صحيح و عالمانه با تخلفات دانشجویي و رعایت تقوا در امر قضاوت
و تصميم گيری جزو اصول اساسي و خدشه ناپذیر تلقي مي­شود.
آیين نامه انضباطي دانشجویان در سال 1374 به تصویب شورای انقلاب فرهنگي رسيد و شيوه نامه اجرایي­آن
در تيرماه سال 1374 به دانشگاههای سراسر کشور ابلاغ شد.
نمونه ای از تخلفات و تنبيهات پش بيني شده به شرح زیر است:
الف :رسيدگي به جرائم عمومي دانشجویان
ب:رسيدگي به تخلفات آموزشي و اداری از قبيل
تقلب در امتحان
فرستادن شخص دیگر ی به جای خود در امتحان یا شرکت به جای دیگری در امتحان
ارتکاب هر فعلي که موجب اخلال یا وقفه یا مزاحمت در اجرای برنامه های دانشگاه یا خوابگاه شود
ایراد خسارت به اموال اعم از اموال دانشجویي و اموال دانشگاه
عدم رعایت مقررات دانشگاه و خوابگاه
ج:رسيدگي به تخلفات اخلاق از قبيل:
عدم رعایت شئون دانشجویي
تخلفات رایانه­ای و الکترونيکي
استفاده از نوارهای ویدیوئي یا صوتي یا لوح های رایانه ای مستهجل یا مداخله در خرید و فروش، تکثير، توزیع این گونه وسایل
استعمال دخانيات در دانشگاه و اماکن وابسته
داشتن رابطه نامشروع
عدم رعایت پوشش اسلامي و ...
گزیده ای از مقرارات و تنبيهات قابل اعمال توسط شوراهای انضباطي دانشجویان:
شورای انضباطي دانشجویان مي تواند بر اساس شيوه نامه اجرائي و نوع تخلف یکي از تنبيهات ذیل را برای
متخلفان در نظر بگيرد:
احضار و اخطار شفاهي -
تذکر کتبي بدون درج در رونده -
اخطار کتبي بدون درج در رونده -
تذکر کتبي و درج در رونده -
توبیخ کتبي و درج در رونده -
دادن نمره 25/. در درس یا امتحان مربوطه -
محروميت از تسهيلات رفاهي دانشگاه و یا تغيير درآن -
منع موقت از تحصيل به مدت یک نيمسال بدون احتساب سنوات -
منع موقت از تحصيل به مدت یک نيمسال با احتساب سنوات -
منع موقت از تحصيل به مدت دو نيمسال بدون احتساب سنوات -
منع موقت از تحصيل به مدت دو نيمسال با احتساب سنوات -
محروميت از تحصيل در کليه دانشگاه­های کشورتا 2سال -
نحوه اعتراض دانشجو به آرای صادره:
درمورد احکام اوليه مي تواند حداکثر ظرف مدت 41 روز از تاریخ ابلاغ حکم، اعتراض مستدل خود را به شورای انضباطي تسليم نماید.
توضيح :تاریخ ابلاغ حکم، زمان رویت آن توسط دانشجو مي باشد.
ترکيب اعضاء شورای انضباطي بدوی دانشگاه
معاون دانشجوئي دانشگاه بعنوان رئيس شورای بدوی -
مسئول دفتر نمایندگي مقام معظم رهبری در دانشگاه یا نماینده تام الاختيار ایشان -
یکي از اعضای هيات علمي دانشگاه به انتخاب رئيس دانشگاه  -
دو نفر دانشجوی دانشگاه به انتخاب رئيس دانشگاه -
دبير شورای انضباطي بدوی به پشنهاد رئيس شورای بدوی و انتخاب رئيس دانشگاه ، بدون داشتن حق رای-
دبير شورای بدوی دانشگاه مراغه در حاضرآقای جوادمقيمي فام با شماره تماس 04137274891 مي باشد.
ترکيب اعضای شورای انضباطي تجدید نظر دانشگاه
رئيس دانشگاه به عنوان رئيس شورا -
مسئول دفتر نهاد نمایندگي مقام معظم رهبری در دانشگاه -
دونفر از اعضای هيات علمي به انتخاب رئيس دانشگاه -
یک نفر دانشجوی دانشگاه به انتخاب رئيس دانشگاه -
معاون دانشجوئي دانشگاه به عنوان دبير شورای تجدید نظر ، بدون داشتن حق رای -
دبير شورای تجدید نظردانشگاه در حال حاضر جناب آقای دکتر رسول دانشفراز به شماره تماس
04137276065
تهیه و تنظیم: جواد مقیمی فام