مدیریت تربیت بدنی
 

هندبال

برنامه تمرینی هندبال دانشگاه مراغه      
روزهای زوج ساعت 16 تا 18     
اسامی بازیکنان تیم هندبال دانشگاه
1- عبدا.. جوانمرد
2- یوسف نصیری
3- بیژن ابدی
4- محمد رضا مرشدلو
5- امین عباسی
6- امین حاضر وظیفه
7-سید حسین فتاحی
8- علی اصغر علیلو
9- مجتبی نوآیین
10- عباس ثابت فر
11- حامد باغبانی
مربی آرش چکانی
سرپرست تیم تورج قاسمی