مدیریت تربیت بدنی
 

دبیرخانه شورا

وظایف دبیر شورا

7-1 تنظیم برنامه های سالانه ورزشی مؤسسه آموزش عالی قبل از شروع سال تحصیلی و ارائه آنها به شورا
7-2 پیگیری مصوبات شورا
7-3  اجرای برنامه سالانه ورزش دانشگاه
7-4 برنامه ریزی، پیگیری و هماهنگی برای تحقق مصوبات شورا
7-5  تنظیم زمان و دستور جلسات شورا با همفکری افراد صاحب نظر و هماهنگی رئیس شورا
7-6 ارائه پیشنهادهای لازم برای جلب حمایت خیرین در توسعه فضاها و فعالیتهای ورزشی مؤسسه
7-7 ارائه گزارش دوره ای و مستمر از اقدامات و چگونگی کار و میزان پیشرفت مصوبات و اجرای آنها به رئیس شورا
 تبصره: دبیرخانه شورا در مدیریت تربیت بدنی مؤسسه آموزش عالی مستقر است

ارتباط با دبیرخانه


شماره تماس داخلی: ۱۵۰

شماره مستقیم: ۳۷۲۷۳۰۶۸
نشانی: دانشگاه مراغه - سالن ورزشی دانشجو - طبقه همکف