مدیریت تربیت بدنی
 

کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه

کارشناس تربیت بدنی برادران : آقای حبیب کشاورزی
شماره تماس داخلی : ۱۵۰
شماره مستقیم : ۳۷۲۷۳۰۶۸
نشانی : دانشگاه مراغه - سالن ورزشی دانشجو - طبقه همکف - کارشناس برادران
 

کارشناس تربیت بدنی خواهران: خانم ارجمندی
شماره تماس داخلی : 150

شماره مستقیم : ۳۷۲۷۳۰۶۸
نشانی : دانشگاه مراغه - سالن ورزشی دانشجو - طبقه همکف - کارشناس خواهران