مدیریت تربیت بدنی
 

وظایف شورا

ماده 4. برگزاری جلسات و نحوه تصمیم گیری
جلسات عادی شورا در هر نیم سال تحصیلی دست کم یک بار تشکیل می شوند و جلسات فوق العاده در صورت ضرورت، با پیشنهاد دبیر و تأیید رئیس شورا و با حضور نصف به علاوه یک اعضاء، تشکیل خواهند شد و مصوبات آنها با رأی اکثریت حاضر معتبر خواهند بود.
ماده ۵. وظایف شورا
1-5. تصویب طرحها و تقویم و برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت
5-2 پیش بینی اعتبار و تصویب بودجه سالانه فعالیت های ورزشی
5-3 ایجاد زمینه برای اجرا و هماهنگی برنامه های مصوب شورا
5-4 ایجاد زمینه همکاری با دبیرخانه مناطق برای توسعه و بهبود امور ورزشی در دانشگاه مراغه ( اعم از میزبانی رویدادهای ورزشی، آموزشی، همگانی و قهرمانی در سطح دانشگاه، استان، منطقه و سراسری
5-5 ایجاد زمینه مشارکت دانشگاهیان در فعالیتهای ورزشی دانشگاه مراغه
5-6 ایجاد زمینه برای توسعه ورزش همگانی و قهرمانی در دانشگاه مراغه
5-7 ایجاد زمینه برای افزایش میزان بهره مندی دانشجویان از سالن ها و اماکن ورزشی دانشگاه مراغه
5-8 تعمیم و گسترش فعالیت های ورزشی دانشجویی با تأکید بر ورزش دختران
5-9 تعیین و رفع موانع و مشکلات و طرح راهکارهای توسعه ورزش در دانشگاه مراغه
5-10 ایجاد زمینه برای جلب مشارکت خیرین در گسترش فضاها و فعالیتهای ورزشی مؤسسه با هماهنگی بنیاد خیرین و نیکوکاران
5-11 امکان تشکیل شورای متناظر در سطح دانشکده ها به منظور توسعه فعالیتهای ورزشی
ماده ۶. وظایف رئیس شورا
1-6 صدور ابلاغ اعضای شورا
1-7 ارجاع موضوعات مصوب شورا به هیئت رئیسه یا اعضای شورا و افراد ذی ربط دانشگاه برای اقدام
1-8 نظارت بر اجرای مصوبات شورا
ماده 7. وظایف دبیر شورا
7-1 تنظیم برنامه های سالانه ورزشی مؤسسه آموزش عالی قبل از شروع سال تحصیلی و ارائه آنها به شورا
7-2 پیگیری مصوبات شورا
7-3  اجرای برنامه سالانه ورزش دانشگاه
7-4 برنامه ریزی، پیگیری و هماهنگی برای تحقق مصوبات شورا
7-5  تنظیم زمان و دستور جلسات شورا با همفکری افراد صاحب نظر و هماهنگی رئیس شورا
7-6 ارائه پیشنهادهای لازم برای جلب حمایت خیرین در توسعه فضاها و فعالیتهای ورزشی مؤسسه
7-7 ارائه گزارش دوره ای و مستمر از اقدامات و چگونگی کار و میزان پیشرفت مصوبات و اجرای آنها به رئیس شورا
 تبصره: دبیرخانه شورا در مدیریت تربیت بدنی مؤسسه آموزش عالی مستقر است