مدیریت تربیت بدنی
 

مقدمه

مقدمه 
 تغيير شيوه زندگي افراد جامعه از فعال به غيرفعال سبب بروز مشکلات و عوارض جسماني در آحاد مختلف جامعه شده است، به گونه اي که گاهي سلامت جسماني افراد را تحتالشعاع خود قرار داده است که در پي آن افراد به بيماريهاي مختلف دچار ميشوند .
امروزه، توجه به گسترش فرهنگِ انجام فعاليتهاي بدني بيش از گذشته ضرورت يافته است. از آنجا که دانشگاهها از جمله مراکزي هستند که نقش محوري در افزايش سلامت رواني، جسماني و بهبود کيفيت زندگي آحاد جامعه به ويژه دانشجويان ايفا ميکنند، از اين رو، در نظر است در سال 1398 کليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي کشور به صورت منسجم در راستاي پايش تندرستي نسبت به ارزيابي سلامت جسماني دانشجويان اقدام نمايند.
در اين طرح کليه دانشجويان   )جديد الورود( مقطع کارشناسي، همچنين دانشجويان تحصيلات تکميلي )جديد الورود مقطع کارشناسي ارشد و دکتري تخصصي (  تحت پوشش قرار مي گيرند، و با برنامه ريزي مدون و بهره گيري از نيروهاي متخصص موجود در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي کشور وضعيت جسماني دانشجويان ارزيابي مي گردد، تا از اين طريق ضمن آگاهي آنها از وضعيت جسماني خود نسبت به انجام مشاورۀ ورزشي و ارائه برنامههاي اصلاحي، تمرينهاي ويژه و فعاليت هاي جسماني مرتبط، نسبت به تقويت ضعف هاي جسماني و اصلاح ناهنجاري هاي بدني احتمالي اقدام گردد و در پايان پس از ارزيابي هاي مرحله اي در طول دوران تحصيل و انجام اقدامات لازم بتوان براي حفظ و ارتقاي سلامت آنها اقدام نمود.
به طور کلي، هدف از ارزيابي دانشجويان در مراکز تندرستي و مشاوره ورزشي به شرح زير مي باشد: اولاً، آگاهي دانشجويان از وضعيت بدني خود بر اساس شاخص هاي فيزيولوژيک، ساختار اسکلتي و قامتي و نيز معيارهاي آمادگي جسماني؛ ثانياً، ارائه پيشنهادات لازم براساس نتايج به دست آمده، متناسب با شرايط هر فرد؛ و ثالثاً، در نهايت، تلاش بر اين است که مجموع اين اقدامات بتواند، به عنوان عامل انگيزشي، دانشجويان را به انجام فعاليت بدني براي تقويت قواي جسماني و اصلاح ضعفهاي ناشي از فقر حرکتي ترغيب نمايد.