تاریخ : يکشنبه 6 آذر 1401
کد 100

برگزاری اولین کارگاه علمی ورزشی با عنوان کارگاه کارآفرینی در ورزش - مفاهیم و مبانی کارآفرینی

برگزاری اولین کارگاه علمی ورزشی به همت انجمن علمی علوم ورزشی با عنوان کارگاه کارآفرینی در ورزش - مفاهیم و مبانی کارآفرینی

برگزاری اولین کارگاه علمی ورزشی


اولین کارگاه علمی ورزشی به همت انجمن علمی علوم ورزشی  با عنوان کارگاه کارآفرینی در ورزش - مفاهیم و مبانی کارآفرینی برگزار شد. 

​​​​​​​