مدیریت تربیت بدنی
 

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه مراغه

 


بیست و سومین شورای ورزش دانشگاه برگزار گردید

 

یست و سومین شورای ورزش دانشگاه در مورخه 98/07/14 ساعت 8:30 در محل سالن اوحدی دانشگاه مراغه برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی، به نقل از کارشناس تربیت بدنی؛ بیست و سومین شورای ورزش دانشگاه در مورخه 98/07/14 ساعت 8:30 در محل سالن اوحدی دانشگاه مراغه با حضور اعضای شورا برگزار گردید.
در این جلسه پیرامون برنامه های توسعه ورزش در دانشگاه اعم از جشنواره ورزشی پائیزه و زمستانه ، اعزام به مسابقات منطقه ، راه اندازی مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی، برنامه های هفته تربیت بدنی تبادل نظر گردید.