مدیریت تربیت بدنی
 

درباره مدیریت تربیت بدنی

مأموريت و اهداف كلي: 
كمك به رشد و شكوفايي ابعاد معنوي، جسماني، عاطفي، عقلاني و اجتماعي دانشجويان و كاركنان از طريق پرداختن به فعاليتهاي مفرح و سلامت بخش تربيت بدني و ورزش.
 
  اهداف اختصاصي:
• ارتقاء كيفيت زندگي، تأمين سلامت، شادابي و روحيه نظم پذيري دانشجويان و كاركنان در سطح دانشگاه.
• بالابردن سطح علمي و كيفي ورزش در سطح دانشكده ها و كاركنان دانشگاه.
• ايجاد انگيزه و تقويت اعتماد به نفس و مسئوليت پذيري دانشجويان و كاركنان از طريق برنامه هاي ورزشي.
• غني سازي اوقات فراغت دانشجويان و كاركنان از طريق فعاليتهاي مفرح و سلامت بخش ورزشي.
 
اين اداره زير مجموعه معاونت دانشجويي دانشگاه بوده و وظایف و اهداف میان مدت و کوتاه مدت آن به شرح ذیل می باشد:
 
اهداف میان مدت مدت اداره تربیت بدنی:
* توسعه فعاليت هاي مرتبط با ورزش وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري.
* برقراري ارتباط بيشتر با انجمن هاي فدراسيون ملي ورزش دانشجويي (ورزشهاي دانشگاهي)
* توسعه كيفيت بازي ها و رقابت ها در سطح دانشگاه.
* رفع موانع افزايش شركت در ورزش براي دانشجويان و كاركنان.
* هدايت ورزشكاران مرد و زن براي توفيق گرايي از طريق شيوه هاي عادلانه و اخلاقي.
* ايجاد بيشترين فرصت هاي بازاريابي، تجاري و تبليغاتي براي جذب منابع و حاميان مالي در اجراي فعاليتها.
* تبعيت از استانداردهاي اجرا در رويدادهاي ورزشي.
* توسعه محيط حقوقي(قوانين و مقررات) و آئين نامه ها براي بهبود فعاليت هاي ورزش دانشگاهي.
* توسعه ورزش همگاني- تفريحي در سطح دانشگاه 
* توسعه ورزش قهرماني در سطح دانشگاه 
*توسعه ورزش حرفه اي(باشگاهي) و حضور موثر در ليگ هاي محلي، ملي و بين المللي با مشاركت بخش خصوصي.
*ترويج منش پهلواني، بازي منصفانه، مبارزه با دوپينگ و توسعه عدالت در ورزش.
 
 
 
 
 
 
 
اهداف کوتاه مدت اداره تربیت بدنی:
سال93:
1-برنامه ريزي و نظارت بر برگزاري مسابقات تك رشته اي قهرمان كشوري حداقل به تعداد 11 رشته الزامي پسران و دختران
2 -برنامه ريزي و نظارت بر برگزاري همايش علمي - ورزشي دانشگاه مراغه
3 -تهيه و تدوين راهنماي برگزاري رويدادهاي ورزش همگاني و تفريحي در دانشگاه 
4 -كاربرد شناسنامه هاي ورزشي- سلامتي براي تهيه بانك اطلاعات و مشاوره هاي تندرستي
5 -برنامه ريزي و نظارت بر برگزاري مسابقات تك رشته اي در خوابگاهها
6 -ایجاد طرح هاي درآمدزايي سالن  ورزشي دانشگاه
7- تدوين و توزيع بروشورهاي آموزشي به طور ماهانه
8- جمع بندي و سازماندهي تقويم ورزش سراسري دانشگاه براي سال 1394 با همكاري همکاران و دانشجویان
 
سال 1394
1- برنامه ريزي و نظارت بر برگزاري مسابقات چند رشته اي (المپياد استاني) حداقل در 11 رشته ورزشي
2 -برنامه ريزي و نظارت بر برگزاري المپياد ورزشي پسران در 11 رشته ورزشي
3 -برنامه ريزي و نظارت بر برگزاري المپياد ورزشي دختران در 11 رشته ورزشي
4- در صورت امکان تامين بخشی از هزينه هاي المپياد از طريق مشاركت با بخش خصوصي
5-تهيه و توزيع بروشور هاي آموزشي
6-جمع بندي و سازماندهي تقويم ورزشي دانشگاه
7- انتخاب و معرفي تیم های برتر در اجراي تقويم ورزشي سال 1393
 
رشته های ورزشی فعال در دانشگاه:


 

مدیر اداره تربیت بدنی دانشگاه مراغه :             

دکتر مرتضی فتاح پور مرندی 
گروه آموزشی علوم ورزشی
درجه علمی استادیار  
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی
   خط داخلی 150
   توضیحات
 


صفحه اصلی https://humanscience.maragheh.ac.ir/Staff/mfattahpour

مأموريت و اهداف كلي: 
 
كمك به رشد و شكوفايي ابعاد معنوي، جسماني، عاطفي، عقلاني و اجتماعي دانشجويان و كاركنان از طريق پرداختن به فعاليتهاي مفرح و سلامت بخش تربيت بدني و ورزش.
 
اهداف اختصاصي:
 
• ارتقاء كيفيت زندگي، تأمين سلامت، شادابي و روحيه نظم پذيري دانشجويان و كاركنان در سطح دانشگاه.
• بالابردن سطح علمي و كيفي ورزش در سطح دانشكده ها و كاركنان دانشگاه.
• ايجاد انگيزه و تقويت اعتماد به نفس و مسئوليت پذيري دانشجويان و كاركنان از طريق برنامه هاي ورزشي.
• غني سازي اوقات فراغت دانشجويان و كاركنان از طريق فعاليتهاي مفرح و سلامت بخش ورزشي.
 
اين اداره زير مجموعه معاونت دانشجويي دانشگاه بوده و وظایف و اهداف میان مدت و کوتاه مدت آن به شرح ذیل می باشد:
 
اهداف میان مدت مدت اداره تربیت بدنی:
 
* توسعه فعاليت هاي مرتبط با ورزش وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري.
* برقراري ارتباط بيشتر با انجمن هاي فدراسيون ملي ورزش دانشجويي (ورزشهاي دانشگاهي)
* توسعه كيفيت بازي ها و رقابت ها در سطح دانشگاه.
* رفع موانع افزايش شركت در ورزش براي دانشجويان و كاركنان.
* هدايت ورزشكاران مرد و زن براي توفيق گرايي از طريق شيوه هاي عادلانه و اخلاقي.
* ايجاد بيشترين فرصت هاي بازاريابي، تجاري و تبليغاتي براي جذب منابع و حاميان مالي در اجراي فعاليتها.
* تبعيت از استانداردهاي اجرا در رويدادهاي ورزشي.
* توسعه محيط حقوقي(قوانين و مقررات) و آئين نامه ها براي بهبود فعاليت هاي ورزش دانشگاهي.
* توسعه ورزش همگاني- تفريحي در سطح دانشگاه 
* توسعه ورزش قهرماني در سطح دانشگاه 
*توسعه ورزش حرفه اي(باشگاهي) و حضور موثر در ليگ هاي محلي، ملي و بين المللي با مشاركت بخش خصوصي.
*ترويج منش پهلواني، بازي منصفانه، مبارزه با دوپينگ و توسعه عدالت در ورزش.
 
اهداف کوتاه مدت اداره تربیت بدنی:
 
سال 1397:
 
1-برنامه ريزي و نظارت بر برگزاري مسابقات تك رشته اي قهرمان كشوري حداقل به تعداد 11 رشته الزامي پسران و دختران
2 -برنامه ريزي و نظارت بر برگزاري همايش علمي - ورزشي دانشگاه مراغه
3 -تهيه و تدوين راهنماي برگزاري رويدادهاي ورزش همگاني و تفريحي در دانشگاه 
4 -كاربرد شناسنامه هاي ورزشي- سلامتي براي تهيه بانك اطلاعات و مشاوره هاي تندرستي
5 -برنامه ريزي و نظارت بر برگزاري مسابقات تك رشته اي در خوابگاهها
6 -ایجاد طرح هاي درآمدزايي سالن  ورزشي دانشگاه
7- تدوين و توزيع بروشورهاي آموزشي به طور ماهانه
8- جمع بندي و سازماندهي تقويم ورزش سراسري دانشگاه براي سال 1397 با همكاري همکاران و دانشجویان
 
سال 1398
 
1- برنامه ريزي و نظارت بر برگزاري مسابقات چند رشته اي (المپياد استاني) حداقل در 11 رشته ورزشي
2 -برنامه ريزي و نظارت بر برگزاري المپياد ورزشي پسران در 11 رشته ورزشي
3 -برنامه ريزي و نظارت بر برگزاري المپياد ورزشي دختران در 11 رشته ورزشي
4- در صورت امکان تامين بخشی از هزينه هاي المپياد از طريق مشاركت با بخش خصوصي
5-تهيه و توزيع بروشور هاي آموزشي
6-جمع بندي و سازماندهي تقويم ورزشي دانشگاه
7- انتخاب و معرفي تیم های برتر در اجراي تقويم ورزشي سال 1398
 
رشته های ورزشی فعال در دانشگاه:
 
برادران خواهران رشته ورزشی
*   فوتسال
* * والیبال
* * آمادگی جسمانی
* * تنیس روی میز
*   بدنسازی
  * بدمینتون
* * شطرنج
*   کشتی