مدیریت تربیت بدنی
 

مشاوران مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه مراغه

مشاوران مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه مراغه
دکتر سولماز بابایی

دکتر  داریوش معرفت 


دکتر مرتضی فتاح پور مرندی