مدیریت تربیت بدنی
 

نشریات معتبر علمی پژوهشی گروه علوم ورزشی

ردیف عنوان نشریه گروه علمی رتبه ارزیابی سال ۹۶ ISSN صاحب امتیاز وب سایت
۱ Journal of Advanced Sport Technology علوم انسانی بدون ارزیابی ۲۵۳۸۵۲۵۹ دانشگاه محقق اردبیلی
۲ پژوهش در توانبخشی ورزشی علوم انسانی B ۲۳۸۳۱۴۷۲ دانشگاه بوعلی سینا
۳ پژوهش در طب ورزشی و فناوری علوم انسانی B   دانشگاه خوارزمی
۴ پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی علوم انسانی B   دانشگاه خوارزمی
۵ پژوهش در ورزش تربیتی علوم انسانی A ۲۵۳۸۳۳۸۸ پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
۶ پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش علوم انسانی D   جهاد دانشگاهی
۷ پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی علوم انسانی B ۲۳۴۵۴۶۳۶ دانشگاه بوعلی سینا
۸ پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی علوم انسانی C ۲۵۳۸۵۸۷۹ دانشگاه پیام نور
۹ پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی علوم انسانی B ۲۵۳۸۴۲۹ دانشگاه مازندران
۱۰ پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی علوم انسانی B ۲۵۳۸۴۳۰ دانشگاه مازندران
۱۱ رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی علوم انسانی B   دانشگاه تهران
۱۲ رفتار حرکتی علوم انسانی B ۲۵۳۸۵۵۹۳ پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
۱۳ رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی علوم انسانی B   مدیریت ورزشی ایران
۱۴ سوخت و ساز و فعالیت ورزشی علوم انسانی A ۲۵۳۸۵۱۱۹ دانشگاه گیلان
۱۵ طب ورزشی علوم انسانی B ۲۶۷۶۷۵۸۹ دانشگاه تهران
۱۶ علوم زیستی ورزشی علوم انسانی B   دانشگاه تهران
۱۷ فیزیولوژی ورزشی علوم انسانی B ۲۴۷۶۷۰۵۰ پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
۱۸ فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی علوم انسانی B   دانشگاه شهید بهشتی
۱۹ مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی علوم انسانی B ۲۵۳۸۴۹۶۱ دانشگاه پیام نور
۲۰ مدیریت منابع انسانی در ورزش علوم انسانی B ۲۳۸۳۱۵۰۲ دانشگاه صنعتی شاهرود
۲۱ مدیریت و توسعه ورزش علوم انسانی B ۲۵۳۸۵۳۴۸ دانشگاه گیلان
۲۲ مدیریت ورزشی علوم انسانی B   دانشگاه تهران
۲۳ مطالعات راهبردی ورزش و جوانان علوم انسانی B   وزارت ورزش و جوانان
۲۴ مطالعات روانشناسی ورزشی علوم انسانی B ۲۵۳۸۱۵۰۴ پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
۲۵ مطالعات طب ورزشی علوم انسانی B ۲۵۳۸۱۵۱۲ پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
۲۶ مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش علوم انسانی C ۲۳۸۳۱۷۵۸ دانشگاه پیام نور
۲۷ مطالعات مدیریت ورزشی علوم انسانی B ۲۵۳۸۳۲۲۱ پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
۲۸ مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش علوم انسانی B ۲۵۳۸۴۶۹۴ دانشگاه بیرجند