مدیریت تربیت بدنی
 

معرفی انجمن ورزشی دانشجویان

معرفی انجمن ورزشی دانشجویان

 
انجمن هاي ورزشي دانشجويي نهادي است دانشجويي كه به منظور هماهنگ نمودن فعاليت هاي خودجوش ورزش دانشجويان و با عضويت دانشجويان علاقمند به فعاليت هاي ورزشي، در سطح خوابگاه يا دانشكده در راستاي سياست هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با اهداف زير تشكيل ميگردند.
 

اهداف انجمن ورزشي دانشجويي عبارتند از :

 
  1. غني سازي اوقات فراغت و تامين سلامت جسمي و شادابي و نشاط روحي دانشجويان از طريق تعميم و گسترش ورزش در خوابگاهها و دانشكدهها
  2.  تقويت مديريت نيروهاي انساني ورزش دانشگاههاي كشور از طريق توسعه مشاركت سنجيده و قانونمند دانشجويان و تفويض اختيارات به آنها
  3. توسعه مشاركت دانشجويان در تصميمسازي و تنظيم برنامه هاي قابل اجرا و جلب همكاري آنها در اجرا
  4. ايجاد محيطي مملو از همكاري و تعاون و تقويت روحيه معاضدت و مشاركت بين اقشار دانشجويي و دانشگاهي در زمينه ورزش دانشجويان
 

وظایف انجمن ورزشی دانشجویان

 
الف( تنظيم و تدوين برنامه هاي پيشنهادي انجمن مبني بر نظر سنجي و علايق دانشجويان دانشكده و خوابگاه و ارائه آن به مديريت تربيت بدني براي تصويب در شوراي ورزش دانشگاه
ب( پيش بيني و اجراي برنامه هاي تفريحي، ورزشي، نمايشي، بومي و محلي با توجه به شرايط و مقتضيات دانشكده يا  خوابگاه
ج( پيش بيني و ايجاد پايگاههاي شادابي و تندرستي ورزش صبحگاهي در خوابگاه هاي دانشجويي و انتخاب مربيان يا دانشجويان خبره براي هدايت امور پايگاه ها
د( همكاري با انجمنهاي ورزشي تخصصي دانشگاه در برگزاري مسابقات دانشگاهي و پيش بيني و اجراي برنامه ها و مسابقات ورزشي در سطح خوابگاه يا دانشكده
ه( ارائه برنامه پيشنهادي و نحوه اداره، حفظ و حراست اماكن و فضاها و امكانات موجود توسط دانشجويان درون خوابگاه ها و دانشكده ها
و( شناسايي، بررسي و پيشنهاد فضاها و امكانات مستعد براي توسعه اماكن ورزشي دانشكدهها و خوابگاه ها
ز( تعيين اقلام و وسايل ورزشي مورد نياز ورزش خوابگاه يا دانشكده، و ارائه آن به تربيت بدني جهت مساعدت درحد
مقدورات
ح( ارائه طرحهاي اصلاحي و تكميلي جهت بهرهوري هر چه بيشتر از فضاها و امكانات
ط( جلب مشاركت دانشجويان براي برگزاري برنامههاي ورزش درون دانشكده و درون خوابگاه
ي( انتخاب دانشجويان خبره و داوطلب براي قضاوت در رقابتهاي درون دانشكده و درون خوابگاه
ك( پيش بيني شيوه تبليغات و اطلاع رساني جذاب و انگيزاننده به منظور تشويق و ترغيب دانشجويان جهت مشاركت در برنامه ها
ل( انتقال مشكلات و تنگناهاي ورزشي دانشكده و خوابگاه به اداره تربيت بدني دانشگاه و پيگيري جهت مرتفع نمودن
آنها در حد مقدورات دانشگاه
م( پيگيري جهت سوقدهي بودجه توسط مسئولين ذيربط دانشگاهها به فعاليتهاي ورزشي درون خوابگاهي و درون دانشكدهاي، ضمن هماهنگي با مديريت تربيت بدني دانشگاه
ن( تشكيل مستمر جلسات انجمن به منظور بحث و تبادل نظر پيرامون امور مربوط به ورزش خوابگاه و دانشكده در حيطه وظايف انجمن
س( ارائه گزارش عملكرد درخصوص فراگير نمودن ورزش خوابگاه يا دانشكده ضمن اعلام آمار فعاليتها و نفرات تحت پوشش
ع( تشويق دانشجويان مشاركت كننده در فعاليتهاي ورزشي به استفاده از بيمههاي ورزشي يا دانشجويي
ف( آشنا نمودن دانشجويان با تنگناها و واقعيتهاي موجود در ورزش دانشگاه