مدیریت تربیت بدنی
 

اهداف طرح پایش تندرستی دانشجویان

اهداف طرح پایش تندرستی دانشجویان 
اهداف کلي طرح مزبور عبارتند از: بررسي و ارزيابي شاخص هاي وابسته به سلامت جسماني از طريق اندازه گيري ابعاد و زواياي بدن، مقادير ترکيب بدني و تعيين سطح توانايي حرکتي دانشجويان بر اساس معيارهاي موجود؛ اصلاح و ارتقاي نورم هاي فعلي و مهمتر از همه ارائه خدمات مشاوره ورزشي و تندرستي مرتبط با فعاليتهاي جسماني به دانشجوياني که به هر دليل نيازمند انجام تمرين هاي خاص جسماني و ورزشي در راستاي اصلاح ناهنجاريها و ضعف هاي جسماني ناشي از فقر حرکتي هستند. تا بدين وسيله، موجبات حفظ و ارتقاي سطح تندرستي آنها بدون برخورداري از هرگونه ضعف و يا ناهنجاري که ناشي از فقر حرکتي است، فراهم گردد.