مدیریت تربیت بدنی
 

خواهران

کارشناس تربیت بدنی خواهران: خانم ارجمندی

شماره تماس داخلی : 150
شماره مستقیم : 37273068
نشانی : دانشگاه مراغه - سالن ورزشی دانشجو - طبقه همکف - کارشناس برادران