مدیریت تربیت بدنی
 

اعضای انجمن ورزشی دانشجویان

در راستای اجرای آیین نامه انجمن های ورزشی  مصوب وزارت علوم  و با اهدافی همچون غنی سازی اوقات فراغت و تامین سلامت جسمی و شادابی و نشاط روحی دانشجویان از طریق تعمیم و گسترش ورزش درخوابگاه ها و دانشکده ها، تقویت مدیریت نیروی انسانی ورزش از طریق مشارکت سنجیده و قانونمند و تفویض و اختیارات به آنها  و نیز توسعه مشارکت دانشجویان درتصمیم سازی و ایجاد محیطی مملو از همکاری و تعاون در زمینه ورزش، انتخابات انجمن های ورزشی خوابگاه و دانشکده  در دانشگاه مراغه برگزار شد.

اعضای انجمن به شرح زیر انتخاب و معرفی شدند.
سعید ساروج  (دبیر انجمن ورزشی برادران)
اصغر شکیب
شهروز بیگ زاده
حسن عزیزی
محمد علی اکبر پور

علی مهدوی


آیلار نادری ( دبیر انجمن ورزشی خواهران)
نگار اصغری
سکینه بهروزی
فاطمه مردافکن
فاطمه چگینی

اعضای اصلی انجمن ورزشی دانشجویان دانشگاه مراغه 

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مقطع عکس
آیلار نادری زبان انگلیسی کارشناسی  
فاطمه مردافکن میکروبیولوژی کارشناسی  
نگار اصغری   کارشناسی
سکینه بهروزی   کارشناسی  
فاطمه چگینی   کارشناسی  
سعید ساروج   زبان انگلیسی کارشناسی  
اصغر شکیب حقوق کارشناسی  
شهروز بیگ زاده حقوق کارشناسی  
حسن عزیزی   کارشناسی  
محمد علی اکبر پور   کارشناسی  
علی مهدوی   کارشناسی  
 


دفتر انجمن : دانشکده کشاورزی