مدیریت تربیت بدنی
 

ضرورت و اهميت طرح پایش تندرستی

ضرورت و اهميت

از نظر سازمان بهداشت جهاني  ، تندرستي صرفاً نداشتن بيماري و ضعف نيست، بلکه منظور سلامت کامل جسمي، ذهني و اجتماعي است . سلامتي انسان امري اساسي براي دستيابي جوامع به صلح و امنيت است و بهره مندي از استانداردهاي قابل دسترسي سلامت يکي از اساسيترين حقوق هر انسان بدون در نظر گرفتن نژاد، مذهب، اعتقادات سياسي، شرايط اقتصادي و موقعيت اجتماعي است. از اين رو، حفظ و ارتقاي سلامت جسماني دانشجويان که به عنوان قشر فعال، پر تحرک و آيندهسازان جامعه محسوب ميشوند نيازمند اقدامات مختلف، از جمله توسعه فعاليتهاي جسماني و ورزشي به ويژه ورزشهاي همگاني و تفريحي و نيز ارزيابي شاخصهاي وابسته به سلامت است.
توجه به اقدامات پيشنهادي در اين طرح در راستاي پيشگيري از بروز ناهنجاريها، ضعف هاي جسماني و انواع بيماري هاي ناشي از فقر حرکتي است و عدم توجه به عوامل فوق نه تنها سلامتي آنها را به خطر مياندازد، همچنين براي جبران خسارتهاي احتمالي، علاوه بر صرف زمان و هزينه هاي گزاف، ممکن است نتوانند نقش خود را بهعنوان نيروي متخصص براي سازندگي ايراني آباد، آزاد و مستقل ايفا نمايند.
از آنجا که امروزه تربيت بدني و ورزش در بين دانشجويان، جوانان و دانشگاهيان از جايگاه خاصي برخوردار است اميد است در کنار تحقق اهداف عاليِ آن بتوان قبل از تبديل ضعفها به ناهنجاري و بيماري نسبت به اصلاح و برطرف کردن آن اقدام نمود. به راستي فعاليت مراکز تندرستي و مشاورۀ ورزشي در دانشگاهها و تحت پوشش قرار دادن دانشجويان، گامي مؤثر در راستاي کرامت انساني و برخوردار بودن از تني سالم، قوي و بانشاط و مديراني کارامد خواهد بود.