مدیریت تربیت بدنی
 

برادران

کارشناس تربیت بدنی برادران : آقای حبیب کشاورزی
شماره تماس داخلی : 150
شماره مستقیم : 37273068
نشانی : دانشگاه مراغه - سالن ورزشی دانشجو - طبقه همکف - کارشناس برادران