اوقات شرعی 
 
  مرکز مشاوره


نام ونام خانوادگی:  احمد اسمعلی

تاریخ تولد :1359

محل تولد:  سلماس

مرتبه علمی دانشگاهی: استاد یار

 

مقطع

رشته وگرایش

دانشگاه

شهر محل تحصیل

تاریخ اخذ مدرک

دکتری تخصصی

روانشناسی عمومی

تبریز

تبریز

1391

کارشناسی ارشد

روانشناسی عمومی

تبریز

تبریز

1384

کارشناسی

روانشناسی بالینی

فردوسی مشهد

مشهد

1382

پست الکترونیکی:

                                     

esmaili147@gmail.com

 

 آدرس محل کار: مراغه، دانشگاه مراغه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، گروه روانشناسی

تلفن محل کار: 37273068-041  داخلی:172